• Created by:
  Aleksandra Odrzywolska
 • City & Country :
  Zaklików - Poland
 • School Name:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie - Zaklików
 • Book author:
  WM. Paul Young
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  Nowa Proza
 • ISBN code:
  9788375340617

Synopsis:

Właśnie nastąpiła najgorsza chwila w życiu Macka. Mackeznie otoczony wsparciem agentów FBI wszedł do chaty, miejsca które prawdopodobnie za chwilę mogło stać się miejscem jego koszmaru, który wyobrażał sobie od kilku dni. Nie wiedział co ma zidentyfikować, wiedział natomiast, że nie może przełknąć smaku goryczy, o myśli, że porywacz jego córki jest wciąż na wolności. Nastąpiła najgorsza chwila , która stała się rozpaczą i smutkiem, ponieważ..... tam, przy kominku ... leżała ostatnia rzecz po Missy, poszarpana , czerwona sukienka , a podłoga była cała we krwi. Mack widząc to z płaczem upadł w ramiona przyjaciół , którzy dawali mu ogromne wsparcie. Zapewne wyobraził sobie najstraszniejszy moment, jak jego dziecko w krzyku błagań i cierpienia wołało ''tatusiu pomóż''. Mack nie mógł pogodzić sie ze stratą córki, ale musiał żyć dla swojej żony i dzieci. Mijały tygodnie żalu, smutku, rozpaczy, morza łez i wodospadu płynących kondolencji. Mack winił przede wszystkim siebie i Boga. Bóg nie chce śmierci , nie chce ludzkiego cierpienia. To my ludzie tworzymy zło i prowadzimy do nieszczęścia. Bóg nas zawsze kocha i nigdy nie opuści nikogo. Mack myślał, że Bóg odwrócił się od Missy, lecz on się ją dalej opiekował w anielskiej krainie. Pamiętajmy śmierć jest wybawieniem dla człowieka, nie jest niczym złym tylko pięknym momentem kończącym kres naszej wędrówki po Ziemi. Nie należy jej się bać, każdy człowiek kiedyś umrze. Człowiek nie umiera, nie jest obecny fizycznie, ale jest wciąż obecny duchem z nami i na zawsze pozostanie w naszych sercach. Bóg daje nam szczęście i daje szanse na lepsze życie w krainie, gdzie nie ma bólu i nienawiści. To od nas zależy czy zaufamy mu w pełni i nie zwracając uwagi na inne okoliczności czy wydarzenia nigdy się od niego nie odwrócimy, bo wiara daje nam siłę, a człowiek niewierzący to człowiek bez żadnych wartości. Słuchajmy głosu Boga, bo on jest naszym '' Tatą''.

Mackeznie, surrounded by the support of the FBI agents, entered the hut. There was the worst moment that became despair and sadness, because ... there, by the fireplace ... lay the last thing after Missy, a ragged red dress, and the floor was all blood. Mack saw this with tears fell into the arms of friends who gave him great support. He probably imagined the most horrible moment when his child shouted "help daddy" in a cry of pleas and suffering. Mack could not come to terms with the loss of his daughter, but he had to live for his wife and children. Mack blamed himself and God first and foremost. God does not want death, does not want human suffering. It is us who create evil and lead to unhappiness. God always loves us and will never leave anyone. Mack thought that God had turned away from Missy, but he kept looking after her in the angelic realm. Remember, death is a godsend for a man, it is nothing bad but a beautiful moment ending our journey on Earth. Do not be afraid of her, every man will die.Man does not die, he is not physically present, but he is still present in spirit with us and will always remain in our hearts. God gives us happiness and gives us a chance for a better life in a land where there is no pain and hatred. It depends on us whether we trust him fully and without paying attention to other circumstances or events we will never turn away from him, because faith gives us strength, and a non-believer is a man without any values. Let's listen to God's voice because he is our 'Dad'.