• Created by:
  Kamila Treder
 • City & Country :
  Wejherowo - Poland
 • School Name:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie - Wejherowo
 • Book author:
  Simon Sebag Montefiore
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  MAGNUM
 • ISBN code:
  978-83-63986-33-9

Synopsis:

Książka “Pewnej zimowej nocy” została napisana przez Simona Sebaga Montefiore’a. Opowiada historię grupy dzieci wysoko postawionych osób, które są członkami „Klubu Niepoprawnych Romantyków”. Akcja rozgrywa się po drugiej wojnie światowej w Moskwie. Pewnego dnia, podczas parady zwycięstwa, dwoje z nich (Nikołasza, który był założycielem klubu, oraz Roza, która była zakochana w Nikołaszy) umierają od strzałów na Moście Kamiennym, kiedy rekonstruują scenę pojedynku z jednego z dzieł Puszkina. Znajomi ofiar – między innymi Andriej, który jest synem „wroga ludu”, i Serafima, która jest zakochana w amerykańskim pilocie – są aresztowani i rozpoczyna się brutalne śledztwo. Wkrótce Stalin uznaje działalność ich klubu za nielegalną i traktuje ją jako konspirację i to doprowadza do aresztowania Benii Goldena – nauczyciela z elitarnej szkoły – który przyznaje się do prowadzenia spisku, chociaż ten wcale nigdy nie istniał. W tym samym czasie Satinow – ojciec kilku z aresztowanych dzieci – przeżywa rozterki miłosne, ponieważ jest zakochany w dwóch kobietach. W wyniku tych wszystkich zdarzeń, dzieci zostają ostatecznie wypuszczone, garść sekretów na temat ich rodziców zostaje ujawniona, a Serafima razem z miłością Satinowa zostają przetransportowane na Sybir. Na końcu Serafimie udaje się wrócić do domu, gdzie Andriej – który zawsze był w niej zakochany – czeka na nią i ostatecznie biorą ślub, podczas gdy jedna z ukochanych Satinowa umiera gdzieś w głębi Rosji.

The book „One Night in Winter” was written by Simon Sebag Montefiore. It tells the story of a group of highly-placed people’s children, who are members of the “Incurable Romanticists Club”. The action takes place after the Second World War in Moscow. One day, during a victory parade, two of them (Nikołasza, who is a founder of the club, and Roza, who is in love with Nikołasza) die from shots on a Stone Bridge when they’re reconstructing a scene of a duel from one of Puszkin’s works. Victims’ friends – including Andriej, who is a son of a “people’s enemy”, and Serafima, who is in love with an American pilot – are arrested and the ruthless investigation begins. Soon Stalin starts to recognize the activity of their club illegal and considers it a conspiracy and that leads to the arrest of Benia Golden – a teacher from the elite school – who confesses to leading the plot, although it doesn’t really exist. At the same time Satinow – a father of a few arrested children – is living through a love dilemma, because he is in love with two women. As a result of all those actions, children are eventually released, some secrets about their parents are revealed and Serafima together with Satinow’s love are transported to Siberia. In the end, Serafima manages to get back home where Andriej – who has always been in love with her – awaits her and at last they get married, while one of Satinow’s love interests dies somewhere deep in Russia.